Od początków egzystencji ludzkiej, cały proces rozwoju społeczno-gospodarczego na przestrzeni dziejów zależał od podejmowania ryzyka. Człowiek ma chęć dostosowania sobie środowiska do potrzeb ludności. Wszystko po to by żyło się lepiej. To dzięki Naszym przodkom i ich woli oraz determinacji, globalne społeczeństwo znajduje się na takim a nie innym poziomie życia. Dzięki globalizacji oraz kolejnym rewolucjom technologicznym, społecznym, informacyjnym, dziś całe społeczeństwo może korzystać w sposób racjonalny z dobrodziejstw. Każde dobrodziejstwo społeczne wzięło się od inwestycji. W czasach współczesnych XXI wieku znajdziemy szereg definicji tego zjawiska. Najogólniej Inwestowanie można nazwać procesem, gdzie zadaniem jest zwiększyć wartość. Ma nam to dać element dodany. Czy to w postaci materialnej, czy też nie. W przedsiębiorstwach, gdzie celem jest zwiększanie wartości przedsiębiorca, kluczowym zadaniem jest wyznaczenie optymalnej struktury aktywów. Jak wiadomo, w powiązaniu z określeniem rozmiarów przedsiębiorstwa i tempa jego rozwoju. To wszystko przy współudziale z ustalaniem odpowiedniej struktury pasywów, czyli źródeł finansowania aktywów.

 

Inwestycja w fotowoltaikę

Alter Energia Sp. z o.o. Profit

Występują trzy podstawowe zasady finansów przedsiębiorstw:

 

 • Inwestowania. Mówi o potrzebie inwestowania w aktywa, właśnie po to, aby dać stopę zwrotu większą od oczekiwań dawców kapitału.
 • Finansowania. Głównym założeniem jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie dobranie relacji pomiędzy długiem a kapitałem własnym,
 • Dywidendy. Odnosi się do nadwyżek środków pieniężnych, zwracanych właścicielom zawsze wtedy, kiedy przedsiębiorstwo nie ma możliwości uzyskania stopy wyższej od oczekiwanej.

Poprzez dekady ukształtowały się dwa podejścia odnośnie inwestowania.

 

 1. Ujęcie tradycyjne: oznaczało ponoszenie nakładów na utworzenie, wzrost i modernizację zdolności produkcyjnych. Nakierowane ono było na nowy produkt oraz/lub technologię. We współczesnym świecie bliższe jest znaczenie inwestowania jako odkładanie bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłej. Wszytko opiera się przy założeniu, że przyszła konsumpcja będzie większa od bieżącej. To podejście bardzo wyraźnie odzwierciedla aspekt rzeczowy.
 2. Natomiast podejście finansowe mówi o zaangażowaniu posiadanej obecnie sumy pieniędzy w inwestycje. Oczekując na uzyskaniu większej sumy w przyszłości, czyli sumy zaangażowanej i zadowalającego dodatkowego zwrotu z tytułu zainwestowania.

Stąd też temu, każdemu inwestorowi powinno zależeć, aby inwestowanie się powiodło. Dlatego proces wydatkowania ma przynieść zamierzony efekt. Powinien on być widoczny w postaci uzyskania wartości dodanej materialnej lub niematerialnej. Stąd podejmowana decyzja o inwestowaniu powinna być świadoma, racjonalna i odpowiednio zaplanowana.

 

Inwestycja w fotowoltaike

Alter Energia Sp. z o.o. Controlling

Inwestować można w:

 

 • majątek przedsiębiorstwa.
 • akcje na rynku kapitałowym.
 • depozyty, bony i inne instrumenty finansowe na rynku pieniężnym.
 • nieruchomości budowlane i gruntowe na rynku nieruchomości.

Ta różnorodność inwestowania pozwoliła na sklasyfikowanie inwestycji według ich rodzaju.

 

Inwestowanie i jakie są jego kryteria?

 

 • kapitałowe, np.: akcje, obligacje, instrumenty pochodne, bony pieniężne, bony skarbowe, weksle.
 • rzeczowe, np.: grunty, budynki, maszyny, urządzenia, surowce, materiały.
 • badania i rozwój  (R&D), np.: technologie, know-kow, licencje, patenty, nowe produkty i rozwiązania techniczne i organizacyjne.

 

Dzięki rozpowszechnieniu wiedzy oraz procesom nauczania, które posiadają nurt teoretyczny, przy współudziale praktyki – nauka wykreowała wzorce. Czym się one charakteryzują? Owe wzorce sprawiają, że projekty inwestycyjne zespalają się w całość. Elastyczność, rzetelność oraz prostota inwestycji, są cechami gwarantującymi sukces całego przedsięwzięcia. Inwestowanie to odpowiednie planowanie poszczególnych faz procesu inwestycyjnego. Sprawia, iż złożonością projektów można zarządzać. Istnieje bowiem w nich możliwość identyfikacji poszczególnych elementów, kreowanie scenariuszów postępowania oraz przewidywanie następstw podjętych decyzji.

Proces inwestycyjny poza analizą techniczną,  powinien być skoordynowany z działaniami organizacyjnymi.

 

Inwestowanie w fotowoltaikę

Alter Energia Sp. z o.o. – Inwestowanie (ATO)

 

Inwestowanie w mikroinstalację, której moc nie przekracza 50 kWp, jest mało problemowe.Dlaczego? A dlatego ponieważ procedura formalno-prawna jest uproszczona.Co trzeba zrobić? Najważniejsze to zgłosić w odpowiednim organie chęć przyłączenia instalacji oraz analizę techniczną, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz schematem elektrycznym. Następnie pozostaje nam czekać i po określonym w przepisach terminie, instalacja jest gotowa do pracy.

Procedura w większej instalacji jest dość żmudna i czasochłonna. Analiza techniczno-organizacyjna uzupełniona jest o:

 

 • opracowanie karty informacyjnej.
 • wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • załatwienie warunków zabudowy lub zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • otrzymanie warunków przyłączenia z OSD (Enea, Tauron, PGE, itd.).
 • podpisanie umowy przyłączeniowej z operatorem.
 • uzyskanie promesy koncesji w Urzędzie Regulacji Energetyki.
 • sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi schematami.
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
 • odbiory i testy.
 • uruchomienie instalacji.

 

W rezultacie cały proces z reguły trwa około 4 – 12 miesięcy. Niezłożenie choć jednego dokumentu powoduje iż prawnie instalacja nie otrzyma zgody na wybudowanie.

Promocja inwestycji w Odnawialne Źródła Energii.

Alter Energia Sp. z o.o. przyświeca cel: „Twoja oszczędność jest Naszym Skarbem”. Inwestowanie i inwestycja ma generować zyski pieniężne. Jeśli mówimy o technologii PV (fotowoltaicznej) zyskiem są uzyskane oszczędności, które zostają w Naszym portfelu. W przypadku braku instalacji, będziemy zmuszeni zapłacić za prąd. Przez co nasz portfel się uszczupli o kilkanaście złotych. Po za aspektem czysto ekonomicznym, fotowoltaika jest alternatywą do konwencjonalnych technologii spalania węgla, gazu, ropy. Dzięki czemu jest bardziej przyjazna środowisku. Energia słoneczna jest odnawialna, przez co  korzystając z dobrodziejstwa natury nie krzywdzimy Ziemi. Należy pamiętać, że mamy ją tylko jedną i to w coraz gorszym stanie. Rewolucja Energetyczna już się zaczęła na Świecie i z roku na rok przybiera na sile. Jak wiemy konwencjonalne surowce kurczą się w zatrważającym tempie. Degradacja środowiska naturalnego osiąga granice wytrzymałości. Odpowiedzią są Alternatywne Źródła Energii. Społeczeństwo zaczyna dostrzegać plusy z odnawialności jakim jest energia promieniowania słonecznego. To jest kierunek rozwoju!

Idea zrównoważonego rozwoju jest problematyką naukową oraz światopoglądową.

Inwestycja w fotowoltaikę

Alter Energia Sp. z o.o. – Effective

Dlatego cyklicznie jest wdrażana w Gospodarkę Światową. Wypracowanie koncepcji rozwoju jest zatem efektem przemyśleń wielu znakomitych ludzi. Jakiś czas temu społeczeństwo zdało sobie sprawę, że nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego oraz postępująca globalizacja sprawiły, że jakość życia się pogarsza. Co gorsza zasoby naturalne się kurczą. Wyeksploatowanie nieodnawialnych zasobów naturalnych może prowadzić do zagłady. Zrównoważony rozwój jest koncepcją, która odpowiada na zagrożenia. Inwestowanie obecnie odbywa się według tzw. trójkąta celów gospodarki. Wyzwania jakie stoją przed społeczeństwem przez następne dekady, zostały już określone. Skupia się na trzech wymiarach: ekologiczny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy. Inwestowanie w dzisiejszych czasach odnosi się do poszanowania człowieka i przyrody. Jak każdy z Nas zauważa gołym okiem, inwestowanie przynosi nie tylko profit ekonomiczny, ale również zadowolenie.

 

Trójkąt celów gospodarki zrównoważonego rozwoju:

 

Cele ekologiczneCele ekonomiczneCele społeczno - kulturowe
Ochrona atmosfery ziemskiej (ograniczenie ocieplenia klimatu)Stabilność gospodarki narodowej: zapewnienie samodzielnej egzystencji przy akceptowalnej jakości pracyDemokracja uczestnicząca i praworządność we wszystkich dziedzinach życia
Nieszkodzenie przyrodnicze (zachowanie różnorodności gatunkowej i krajobrazowej)Zaspokojenie podstawowych potrzeb przez zrównoważone produkty (żywność, mieszkania, odzież, energia)Wyeliminowanie ubóstwa, bezpieczeństwo społeczne, opanowanie problemów demograficznych
Zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnychStabilność cen oraz przeciwdziałanie koncentracji i władzy ekonomicznejRówność szans, integracja (płci, imigrantów)
Zrównoważone wykorzystanie zasobów nieodnawialnychPozagospodarcza równowaga i współpraca na rzecz rozwoju przy jak najmniejszym imporcie surowcówBezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy
Zdrowe warunki życia (eliminowanie szkodliwych substancji, promieniowania i hałasu)Wydolny budżet państwowy przy wystarczających standardach zaopatrzenia społeczeństwa w dobraOchrona zdrowia i jakości życia człowieka

 

Zagrożenia jakie napotyka światowa gospodarka.

 

Są na tyle realne, iż wypracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju stało się usystematyzowaniem działań. Ważne jest, aby przedsiębiorcy rozumieli i byli przewidujący w walce z zagrożeniami. Społeczeństwu powinno zależeć na pozostawieniu przyszłym pokoleniom nie gorszych warunków gospodarowania na Ziemi. Inwestowanie jest procesem, który potrzebuje odpowiedniego backgroundu.Istotne jest aby analiza przed wdrożeniowa była odpowiednio zaplanowana. Taki aspekt ekonomiczny w Inwestowaniu jest ważny, jednak coraz ważniejszy staje się aspekt ekologiczny i społeczny. W każdej inwestycji liczy się stabilność i realizm osiągniętych korzyści. Oczywiste jest, że w przypadku działań wojennych, konfliktów ekonomicznych, katastrof ekologicznych inwestowanie staje się trudniejsze. Kolejnym zagrożeniem kurczenie się surowców, niezbędnych do wytwarzania produktów. Warto również zwrócić uwagę na niestabilność administracji wewnątrz Państwa. Wszechobecny bałagan w przepisach, silne lobby przeciwne odnawialnym źródłom energii utrudniają racjonalne gospodarowanie.

Autor: Zbigniew Wasielewski – Prezes Alter Energia Sp. z o.o.

Sprawdź również:  Jakie są zalety instalacji fotowoltaicznych?